Front

Stichting De Wende (De Wende) gevestigd Goudlaan 555 Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De Wende, Goudlaan 555, 9743 CP Groningen, telefoonnummer 050 5777324

Het bestuur vertegenwoordigd de functie van Functionaris Gegevensverwerking van De Wende en is tebereiken via info@buurtcentrumdewende.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Wende verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn om gebruik te maken van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt om inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buurtcentrumdewende.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Wende verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te bellen of e-mailen, indien nodig, om onze dienstverlening wel of niet uit te kunnen voeren
– Om diensten voor of bij je te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
De Wende neemt niet op basis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Wende bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 2 jaren. In archief bewaren wij bepaalde persoonsgegevens langer voor historische doeleinden of op grond van belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Wende verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig voor uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met evt. derden aan wie we je gegevens verstrekken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor die verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De Wende gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en overdraagbaarheid door De Wende. Je kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je gegevens sturen naar info@buurtcentrumdewende.nl. Dit verzoek dient vergezeld te gaan met een kopie van je identiteitsbewijs.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Wende neemt voor de bescherming van jouw gegevens passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct
contact op via telefoonnummer 050 5777324 of info@buurtcentrumdewende.nl.